Avsked | Skäl | Grund för | LAS | Varsel om | Advantage Juristbyrå

Avsked

Avsked med omedelbar verkan

Avsked och uppsägning är två olika saker. Vid avsked avbryts anställningen omedelbart och arbetstagaren har inte rätt till någon uppsägningstid. Avsked kan förekomma när arbetstagaren brutit mot anställningsavtalet på ett grovt sätt. Det krävs allvarliga förseelser från arbetstagarens sida för att grund för avsked ska föreligga. En arbetsgivare måste noggrant utreda om det föreligger grund för avsked innan några åtgärder vidtas.

Långvarig frånvaro, grova fall av sexuella trakasserier, grova samarbetsproblem och allvarlig misskötsamhet är exempel på omständigheter som kan utgöra laglig grund för avsked. Även brottsliga handlingar som sker utanför arbetsplatsen kan ibland utgöra laglig grund för avsked. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som måste bedömas. Vid allvarliga händelser som inträffar har arbetsgivaren rätt att stänga av den berörda arbetstagaren från arbetet för att utreda vad som hänt och vilka åtgärder som behöver vidtas. Arbetstagaren har rätt att erhålla lön under den period denne är avstängd.

OgILtigförklara avsked

Om arbetsgivaren finner att det som inträffat är så allvarligt att laga grund för avsked föreligger ska denne underrätta arbetstagaren om att denne kommer att avskedas. Underrättelsen ska ske minst en vecka innan datum för avsked. Är arbetstagaren medlem i fackförbund ska arbetsgivaren samtidigt varsla fackförbundet om avskedet. Både arbetstagaren och facklig organisation har rätt att begära överläggning gällande avskedsbeslutet, om detta begärs senast en vecka efter underrättelsen eller varslet lämnats. Om överläggning har begärts måste avskedsbeslutet avvakta tills överläggningen genomförts.

Varsel om avsked

Avsked får inte enbart grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan arbetstagaren underrättas om avskedet och behörigt fackförbund varslas. Kontakta oss för mer hjälp om avsked.

Aktuellt på Advatage juristbyrå

Call Now Button