Bolagsrätt | Lagerbolag | Direktbolag | Priser | Advantage Juristbyrå

BOLAGSRÄTT

Bolagsrätt är det område inom juridiken som behandlar bl.a. hur olika associationsformer (bolag, föreningar, stiftelser) skapas, drivs och upplöses.

Bolagsrätten påverkar allt företagande, den spelar därmed stor roll dig som företagare. Oavsett om det handlar om börsföretag, familjeföretag med många anställda eller små ägarstyrda företag

Bolagsrätt direktbolag

Bolagsrätten omfattar vad som är signifikativt för de olika associationsformerna (aktiebolag, enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser), t.ex. vilka som får representera respektive associationsform i avtal med utomstående samt hur resultatet inom associationsformen skall fördelas mellan ägarna.

Vi hjälper dig med bolagsrätt

Bolagsrätten spelar en betydande roll i våra klienters dagliga verksamhet. Våra tjänster omfattar därför alla sorters bolagsrättsliga frågor. Såsom t.ex. rådgivning i allt från organisatoriska frågor och frågor om bolagsstyrning till företagsetablering och hantering av registreringsärenden hos Bolagsverket.

Vi företräder såväl svenska som internationella företag i alla typer av bolagsrättsliga och associationsrättsliga ärenden relaterade till bolag, föreningar och stiftelser.

Vanliga frågor som bolagsjurist

 • Avtalsgranskning
 • Företagstransaktioner
 • Bolagsbildningar
 • Governancefrågor
 • Kapitalanskaffning
 • Nyetableringar
 • Företagsöverlåtelser
 • Aktieägaravtal
 • Bolagsfrågor
 • Ansvarsfrågor
 • Styrelsefrågor

Bolagsjurist som stöd och rådgivning i olika operationella frågor

 • Finansiering genom emissioner
 • Omstruktureringar
 • Ägarförändringar
 • Fusioner
 • Incitamentsprogram
 • Aktieägaravtal

Olika bolagsformer att hålla reda inom bolagsrätt

Aktiebolag

Vad som kännetecknar aktiebolag är bl a att:

 • Delägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser.
 • Antalet delägare är obegränsat.
 • Det krävs ett aktiekapital för att bilda bolaget.

Ett aktiebolag kan stiftas av fysiska eller juridiska personer. Ett aktiebolaget kan i sin tur vara antingen privat eller publikt.I ett publikt aktiebolag så har aktieägarna mindre handlingsfrihet.

Publika aktiebolag kan noteras vid börsen. Då finns det ytterligare regler som främst syftar till att skydda såväl nuvarande som potentiella aktieägare. Ett aktiebolag upplöses genom likvidation, där bolagets samtliga tillgångar omvandlas till medel för att betala bolagets skulder.

Ekonomiska och ideella föreningar av bolagsrätt

Ekonomiska föreningar är föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet i syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Ekonomiska föreningar är bl.a.:

 • Coop
 • Bostadsrättsföreningar

En ideell förening är en förening som antingen kan bedriva ekonomisk verksamhet eller ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Den kan däremot, till skillnad från en ekonomisk förening, inte göra både och.

Vanligt förekommande ideella föreningar är:

 • Idrottsföreningar
 • Studentföreningar.

Ekonomiska föreningar upplöses genom likvidation. Ideella föreningar upplöses på sättet som anges i föreningens stadgar.

Enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag inom bolagsrätt

Enkelt bolag

Ett enkelt bolag är en form av sammanslutning av två eller flera personer (delägare) som går samman för att driva någon form av vinstgivande verksamhet.

En delägare i ett enkelt bolag får i regel inte göra några åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter (t.ex. ingå avtal) utan att ha samtliga delägares samtycke. Saknas samtycke så blir enbart delägaren som skrev under avtalet bunden av det, inte själva bolaget.

Enkla bolag är ingen juridisk person och bolaget kan därför inte ingå avtal. Alla avtal måste därför ingå av delägarna personligen.

Handelsbolag

Handelsbolag drivs av två eller flera delägare. Delägarna kan vara fysiska eller juridiska personer och var och en av delägarna har rätt att representera handelsbolaget, t.ex. sluta avtal med ett annat bolag, såvida inte delägarna har avtalat om annat.

I ett handelsbolag är delägarna personligen ansvariga för företagets avtal och skulder.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en speciell form av handelsbolag. I ett kommanditbolag så skall det finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär). En kommanditdelägare kan aldrig behöva betala mer än sin insats, vilket är fördelaktigare än att som komplementär vara obegränsat ansvarig.

Såväl handelsbolag som kommanditbolag bildas genom registrering och upphör genom likvidering.

Stiftelser

En stiftelse är en juridisk person som, till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger istället i princip sig själv.

En stiftelse bildas vanligen genom att någon form av egendom avskiljs för att förvaltas för ett bestämt ändamål, enligt ett förordnande (stiftelseförordnande, t.ex. ett gåvobrev, ett testamente eller ett beslut i ett protokoll) av en eller flera stiftare.

En stiftelse skall ledas av en styrelse eller en förvaltare. Pensionsstiftelser och avkastningsstiftelser (som t.ex. delar ut stipendier) samt verksamhetsstiftelser (som uppfyller sitt syfte genom att bedriva en viss verksamhet) är exempel på stiftelser.

Bolagsrätt med din nya bolagsjurist Stockholm

Advantage Juristbyrå har bred kompetens inom bolagsrätt. När det gäller t.ex. bildande av bolag, kapitalanskaffning, aktieägaravtal, generationsskiften samt företagsöverlåtelser så kan du dra nytta av våra juristers gedigna och omfattande kunskap och erfarenhet.

Vi har också stor erfarenhet av tvistelösning på bolagsrättens område samt av hantering av bolag i kris.

Vi kan också fungera som ditt ombud i registreringsärenden vid Bolagsverket, vi granskar då ditt ärende och återkommer med synpunkter innan ärendet lämnas in.

Vi har även anlitats som ombud för aktieägare i samband med bolagsstämmor.

Tala med oss om du har frågor eller funderingar som din bolagsjurist inom bolagsrätt.

Aktuellt på Advatage juristbyrå

Call Now Button