Äktenskapsskillnad | Frågor och svar | Advantage Juristbyrå

Äktenskapsskillnad – Frågor och svar

Finns det krav för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Om ingen av makarna bor tillsammans med egna barn och makarna gemensamt ansöker för skilsmässa, så kan tingsrätten meddela dom på äktenskapsskillnad fortare.

Om en av makarna vill, så kan de få betänketid innan makarna skiljer sig. Om någon av makarna har hemmavarande barn under 16 år eller om en av makarna inte vill skiljas, så får man alltid betänketid.

Betänketiden är alltid på minst sex månader. Om makarna fortfarande då vill skiljas när de sex månaderna har gått, så måste de meddela det till tingsrätten (så kallad fullföljd). Meddelandet måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått. Om meddelandet om fullföljd inte kommer till tingsrätten inom ett år ifrån det att betänketiden började löpa, avskrivs ärendet.

Om makarna har bott isär mer än två år kan man få en dom på skilsmässa direkt, även om makarna har barn under 16 år eller inte är överens om att skiljas.

Måste man åberopa någon grund för att få äktenskapsskillnad?

En make har alltid rätt att få en dom på äktenskapsskillnad och behöver inte åberopa några speciella grunder för en sådan dom.

Vilka handlingar ska man skicka till domstolen?

Man måste fylla i blanketten ”Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad”.

Personbevis från skatteverket måste beställas och skicka med ansökan.

Om makarna har barn som är under 18 år måste de ange om vårdnaden ska vara gemensam eller om någon av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Om bara en av föräldrarna ska ha vårdnaden, ska man ange namn på denne.

Man måste också betala en avgift på 450 kronor till tingsrättens PlusGirokonto och bifoga kvitto på betald avgift.

Vilken domstol ska man skicka handlingarna till?

Ansökan om äktenskapsskillnad ska skickas till den tingsrätt som din kommun tillhör.

Vad betyder interimistiskt beslut?

Tingsrätten kan i frågor om vårdnad, boende, umgänge och kvarsittningsrätt meddela ett beslut som skall gälla för tiden till dess att frågan avgjorts genom dom eller beslut som vunnit laga kraft eller – såvitt gäller vårdnad, boende och umgänge – till dess frågan avgjorts genom avtal mellan föräldrarna som godkänts av socialnämnd. Om man vill att tingsrätten skall meddela ett sådant beslut måste man begära det särskilt i ansökan.

En dom vinner laga kraft tre veckor efter det att den meddelats såvida ingen av parterna överklagat domen. Ett avtal som godkänts av socialnämnden blir gällande i och med godkännandet. Om förhållandena skulle ändras under betänketiden kan man begära att tingsrätten ändrar det interimistiska beslutet angående en eller flera frågor.

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button