Frågor och svar om bodelning | Advantage Juristbyrå

Frågor och svar om bodelning

Vad betyder bodelning?

Bodelning innebär att när två personer separerar, antingen genom skilsmässa, genom ena makens död eller genom upplösande av ett samboförhållande, delar upp sina saker. Bodelning kan också göras under ett äktenskap även om makarna inte har för avsikt att skilja sig.

När sker bodelning?

Bodelning skall ske efter:

Äktenskapsskillnad
Ena makens död
Anmälan om bodelning under bestående äktenskap
Samboförhållande upphör
Vad ingår i bodelningen?
Makarnas giftorättsgods.

Giftorättsgods är den egendom som ingår i en bodelning mellan makarna. Det innebär att allt makarna äger/ägt fram till den dagen då ansökan om skilsmässan kom in till domstolen ska ingå i bodelningen.

Utanför bodelningen faller: Enskild egendom

Med enskild egendom menas att vid en eventuell skilsmässa undantas den egendomen från bodelning. Enskild egendom ingår alltså inte i en bodelning mellan makarna.

Egendom kan bli enskild på olika sätt:

På grund av äktenskapsförord
Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom.

Villkor vid gåva
Den egendom som en make har fått i gåva av någon annan med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom.

Villkor vid testamente
Den egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara mottagarens enskilda egendom.

Villkor vid arv (genom testamente)
Den egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda egendom.

Vid förmånstagarförordnanden
Den egendom som en make har erhållit genom förmånstagarförordnande vid sjukförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring, eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom.

Vad som trätt i stället för enskild egendom (substitut, surrogat)
Den egendom som träder i enskild egendoms ställe är också enskild egendom om inte annat har förordnats. Avkastningen av enskild egendom är däremot giftorättsgods om inte annat har förordnats.

Vad betyder avkastning?

Med avkastning menas inkomster som en make får från sin egendom. Det kan t ex vara ränta på ett kapital, utdelning på värdepapper eller hyresintäkter från en fastighet. Om makarna inte skriver något annat i äktenskapsförordet är avkastningen av enskild egendom giftorättsgods. Den som vill att avkastningen av enskild egendom också ska vara enskild måste därför reglera detta särskilt i äktenskapsförordet. Det går inte att förordna att avkastning på giftorättsgods ska vara enskild egendom.

Ska man skriva ett bodelningsavtal?

Ett skriftligt bodelningsavtal fungerar som ett bevis på en genomförd bodelning och minskar dessutom risken för eventuell framtida tvist mellan parterna. Ett bodelningsavtal är nödvändigt för att exempelvis kunna söka ny lagfart eller lägga om lånen. Makarna har rätt att registrera bodelningsavtalet vid domstolen, dock finns det inget sådant krav.

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button