Frågor och svar om rättshjälp | Advantage juristbyrå

Frågor och svar om rättshjälp

Här ser ni alla frågor och svar på de allra vanligaste frågorna inom rättshjälp.

Vad betyder rättshjälp?

Rättshjälp innebär att staten kan helt eller delvis stå för en enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet, främst kostnaden för rättsligt biträde.

Vem/vilka kan få rättshjälp?

Endast privatperson har rätt till rättshjälp, företag eller föreningar omfattas inte av rättshjälp. Om det finns synnerliga skäl kan också dödsbon få rättshjälp. Den som söker rättshjälp får inte ha en inkomst som överstiger 260 000 kr per år. Den sökande skall ha ett behov av juridiskt biträde utöver rådgivning och behovet skall inte kunna tillgodoses på annat sätt. Dessutom skall det vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna. För att rättshjälp skall kunna beviljas krävs att juridisk rådgivning har lämnats i minst en timme.

Vad ingår i rättshjälp?

Följande ingår i rättshjälp:

hela eller delar av kostnaden för juridiskt ombud, dock upp till 100 timmar. Domstolen kan vid särskilda skäl förlänga rättshjälpen,
kostnader för bevisning,
kostnader för tolk och översättning,
ansökningsavgiften i domstol (om man har rättshjälp vid ansökningstillfället),
kopior av handlingar och dokument från myndigheter, delgivningar med mera,
kostnad för en medlare.

Kan man få rättshjälp i samtliga ärenden?

Rättshjälp beviljas inte för bland annat bouppteckning, självdeklaration, äktenskapsförord, testamente, bodelning (dock kan det beviljas vid klander av bodelning). Särskilda skäl krävs för beviljande av rättshjälp avseende bland annat äktenskapsskillnad, och s.k. småmål (tvisteföremålets värde överstiger ej halva basbeloppet.

Det krävs särskilda skäl för att få rättshjälp när tvisten handlar om underhållsbidrag. Det räcker inte med att förhållanden är komplicerade. I de undantagsfall som rättshjälp beviljas är det nästan uteslutande barn som får rättshjälp beviljat. Även barnen skall uppge särskilda skäl.

Rättshjälp får inte beviljas, om den enskilde har en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten. Om han eller hon saknar rättsskydd men borde ha haft ett sådant skydd, får rättshjälp beviljas endast om det finns särskilda skäl.

Rättshjälp inte heller beviljas i angelägenheter där hjälp genom offentlig försvarare eller offentligt biträde kan komma i fråga. Om man har råkat ut för ett brott kan i vissa fall ett målsägandebiträde förordnas. Förmånen av ett sådant biträde är helt kostnadsfri

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button