Sambor | Frågor och svar | Advantage juristbyrå

Vad menas med sambo?

Med sambo avses två (ogifta) personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.

När upphör samboförhållandet?

Ett samboförhållande upphör:

Om en av samborna flyttar isär.
Om samborna gifter sig med varandra eller med någon annan.
Om någon av samborna avlider.
Hur fungerar sambobodelning?
När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av parterna begär det. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde skall dock begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas.

Bodelning innebär att vissa saker ska delas upp mellan samborna. Sambolagens bodelningsregler omfattar sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det spelar ingen roll vem som har betalat för bostaden eller bohaget, de ska delas lika ändå. Detta innebär att bostaden och bohaget, alltså möbler och hushållsvaror kommer att delas lika.

Däremot ingår inte egendom som har förvärvats av den ena sambon genom arv, testamente eller gåva med föreskrift om att egendomen skall vara mottagarens enskilda.

Vad betyder bohag?

Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat som hör till hemmet.

Varför ska man skriva ett samboavtal?

Genom att skriva ett samboavtal kan samborna bestämma att bodelning inte skall ske vid en separation eller vid ett dödsfall, eller att bodelning då endast skall ske i begränsad omfattning, t.ex. att en viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Vem tar över bostaden?

En bostadsrätt eller hyresrätt som man inte har skaffat för gemensam användning men ändå använt gemensamt ingår visserligen inte i bodelningen. Däremot kan den sambo som bäst behöver bostaden få överta den från den andra sambon. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Den som övertar bostaden ska ersätta den andra sambon för bostadens värde.

Ärver sambor varandra?

Nej, sambor ärver inte varandra. För att samborna ska kunna ärva varandra måste ett testamente upprättas.

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button