Lönefordran | Obetald lön | Utebliven lön | Advantage juristbyrå

LÖNEFORDRAN

Lönefordran är rätten för den anställde att få ut sin lön vid avtalat datum. Om arbetsgivaren inte betalar ut på överenskommet datum så är det ett avtalsbrott.

Lönefordran Innestående, obetald eller utebliven lön

Om en arbetstagare inte fått ut sin lön ska hen direkt påtala detta för arbetsgivaren och be att denne förklarar varför lönen inte betalats ut.

Arbetsgivaren kanske av misstag har glömt betalningen eller betalat till fel mottagare. Om arbetsgivaren inte kan förklara varför lönen inte betalats ut bör arbetstagaren så fort som möjligt ta kontakt med sitt fackförbund om denne är medlem i ett sådant, alternativt kontakta en jurist.

Ibland kan underlåtenhet att betala ut lön tyda på att arbetsgivaren inte har råd och kanske riskerar att gå i konkurs.

Statlig lönegaranti gäller vid konkurs som lönefordran

Statlig lönegaranti regleras i lönegarantilagen (1992:467) och är till för att skydda arbetstagares lönefordringar när arbetsgivaren gått i konkurs.

Staten går in och ersätter arbetstagaren och lönegarantin gäller för innestående lön, uppsägningslön, semesterlön samt semesterersättning. Det är endast lönefordringar som intjänats högst tre månader innan konkursansökan lämnades in och de månader som återstår till utgången av den anställdes uppsägningstid som skyddas av lönegarantin. Detta innebär att det är viktigt att inte vänta för länge med att reagera och vidta åtgärder när man inte får sin lön utbetald.

Konkurs och lön samt lönegaranti

Det är konkursförvaltaren som hanterar konkursen som tar beslut om lönegarantin. Det är således till konkursförvaltaren som man ska vända sig vid eventuella frågor kring lönegarantin.

Konkursförvaltaren kan ibland behöva utreda om en arbetstagare är anställd hos bolaget när det inte finns en fungerande personalavdelning på bolaget.

Det kan därför vara fördelaktigt att ha till exempel anställningsavtal och lönespecifikationer sparade. När konkursförvaltaren har genomfört de utredningar denne behöver genomföra meddelas ett lönegarantibeslut.

Lönefordringar och uppsägningslön

Beslutar konkursförvaltaren att arbetstagaren har rätt till lönegaranti kommer pengarna att betalas ut av Länsstyrelsen efter en vecka eller två. Det är enbart lönefordringar som förfallit till betalning som betalas ut.

Uppsägningslöner betalas ut på respektive förfallodag. Arbetstagaren får således inte hela beloppet på en gång utan flera lönegarantibeslut kan meddelas under konkursperioden.

Hur mycket kan ersättningen uppgå till vid lönefordran?

En arbetstagare kan sammanlagt få ersättning genom lönegarantin för högst åtta månader och till ett belopp som motsvarar fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet år 2019 uppgår till 46 500 kr. Enligt förmånsrättslagen som reglerar fordringar i konkursen har arbetstagaren möjlighet att erhålla ersättning till ett belopp som motsvarar tio prisbasbelopp, med avdrag för det som redan erhållits genom lönegarantin.

Stämma arbetsgivaren vid domstol för utebliven eller obetald lön

Är situationen sådan att arbetstagaren och arbetsgivaren är oense om huruvida lön ska betalas eller inte kan den anställde också med fördel ta kontakt med sitt fackförbund eller en jurist för att få hjälp.

I en sådan situation kan man stämma arbetsgivaren vid tingsrätten och yrka på ersättning för utebliven lön.

Arbetsrättsjurist med vana av ärenden inom lönefordran mall

Som arbetsrättsjurist så har vi vana av de olika arbetsmarknadens parters ärenden inom lönefordran. Både som arbetsgivare och arbetstagare i olika situationer.

Kontakta oss som din nya arbetsrättsjurist om du behöver juridisk hjälp för ärende inom obetald lön, utebliven lön genom lönefordran.

Aktuellt på Advatage juristbyrå

Call Now Button