Olika anställningsformer

Olika anställningsformer

Tillsvidareanställning – Olika anställningsformer

Olika anställningsformer på den svenska arbetsmarknaden regleras i LAS. Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen. En anställning löper tillsvidare om ingenting annat har avtalats. Att vara tillsvidareanställd är samma sak som det man brukar kalla fast anställd. Vill arbetsgivaren avsluta en tillsvidareanställning krävs det att uppsägningen är sakligt grundad.

Provanställning – Olika anställningsformer

En anställning som gäller tills vidare inleds ibland med en provanställning som får löpa under max sex månader. (Rätt att avtala om längre tids provanställning kan följa av kollektivavtal.) En provanställning kan avslutas i förtid av både arbetsgivaren eller arbetstagaren. En arbetstagares som avslutar sin provanställning behöver inte uppge några skäl varför man vill avsluta anställningen och kan i princip lämna arbetet omgående.

En arbetsgivare som avslutar en provanställning måste inte heller uppge några skäl till anställningens upphörande. Valet att avsluta anställningen får däremot inte vara diskrimineringsgrundande enligt diskrimineringslagen. Arbetsgivaren får till exempel inte avsluta en provanställning på grund av att den som är provanställd ska vara föräldraledig då detta kan betraktas som diskriminering på grund av kön.

Arbetsgivare som har för avsikt att ge arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå till en tillsvidareanställning ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är medlem i ett fackförbund ska arbetstagaren samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Har provanställningen inte avslutats efter sex månader övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

Tidsbegränsade anställningar – Olika anställningformer

Avtal om tidsbegränsade anställningar enligt lag får träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete samt när arbetstagaren fyllt 67 år.

En allmän visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Detsamma gäller för vikariat. En omvandling från allmän visstidsanställning till tillsvidareanställning ska också ske om anställningstiden överstiger två år och tidsbegränsade anställningar i form av vikariat, säsongsarbete eller allmän visstidsanställning följt på varandra. Anställningarna betraktas följa på varandra om det förflutit max 6 månader mellan anställningarna.

Utgångspunkten är att en anställning som är tidsbegränsad inte är uppsägningsbar och att uppsägning inte heller behöver ske för att avslutas vid slutdatum. I anställningsavtal eller kollektivavtal kan bestämmelser om uppsägning och uppsägningstid finnas. Ibland kan särskilda villkor för uppsägning anges såsom att ett vikariat upphör när personalen återkommer till arbetet. Anges inte några specifika förutsättningar för uppsägning krävs det att saklig grund föreligger för att säga upp anställningen.

En arbetsgivare som inte vill att en tidsbegränsad anställning ska fortsätta måste lämna besked om detta senast en månad innan anställningens slutdatum. Rätt till besked har endast arbetstagare som varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de senaste tre åren. Samtidigt som underrättelse sker ska också det fackförbund där arbetstagaren är organiserad varslas.

Vad innebär arbetstidsmåttet?

Man brukar prata om heltidsanställningar och delstidsanställningar och detta är då i inte fråga om olika anställningsformer utan om olika arbetstidsmått. Den anställningsform man har är inte beroende av vilket anställningsmått man har. Alla anställningsformer kan vara på antingen heltid eller på deltid. Arbetstidens omfattning brukar framgå av den anställdes enskilda anställningsavtal.

Arbetstidslagen reglerar arbetstiden i den mån att en heltidsanställning till exempel max får utgöra 40 timmar per vecka eller att man ska få ett visst antal timmar ledigt mellan arbetspassen. Det finns inga bestämmelser i lag som anger vilket arbetstidsmått en anställning som minst måste ha. Kollektivavtal kan däremot innehålla bestämmelser kring arbetstidsmåttet och arbetstider

Kontakt oss om du har frågor angående din anställning eller anställde och om möjligheterna bakom olika anställningsformer.

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button