Överklaga beslut från Transportstyrelsen | Advantage juristbyrå

ÖVERKLAGA BESLUT FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN OM KÖRKORT

Körkorts ingripande

Om du har fått ett beslut från Transportstyrelsen om ditt körkort, körkortstillstånd, återkallelse av körkort har du rätt att överklaga beslut inom tre veckor från det att du tar del av beslutet. Beslutet skickas till Transportstyrelsen så kommer att granska ärendet på nytt igen och har möjlighet att ändra beslutet, om de inte ändrar beslutet kommer din överklagan skickas till Förvaltningsrätten för prövning.

Hur långt sträcker sig gränsen vid körkortsindrag?

Det är Transportstyrelsen som gör en bedömning av ifall en person är lämpad att beviljas ett körkortstillstånd eller ej. Här går vi igenom de olika gränser vid körkortsindrag, dvs. vart gränsen går för rattfylleri, när varning ges istället för återkallelse, vilka medicinska hinder som kan föreligga för att ett körkort kommer dras in. Det finns en del krav som måste uppfyllas för att ett körkortstillstånd ska beviljas, de krav Transportstyrelsen tittar på och som måste vara uppfyllda är personliga och medicinska krav. Enligt 3 kap. 2 § körkortslagen (KL) stipuleras det att körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Vidare framgår det att körkortstillståndet endast gäller under en viss tid.

Vart går gränsen vid rattfylleri?

För att dömas för rattfylleri krävs det att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till antingen 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, detta enligt 5 kap. 4 § KL. Döms en person för rattfylleri ska denna antingen erlägga böter eller dömas till fängelse i upp till sex (6) månader. Konsekvenser vid rattfylleri är oftast att körkortet återkallas, men i vissa fall kan en varning ges istället för återkallelse. Det är vid halter 0,2–0,3 promille eller 0,10–0,15 milligram per liter i utandningsluft som en varning ges istället för återkallelse. Spärrtiden i dessa fall är oftast 12 månader för rattfylleri, vilket i många fall kan utgöra ett hinder för exempelvis personer som behöver körkort i sin tjänst.

I många arbeten är det ett krav från arbetsgivaren att arbetstagaren innehar körkort, detta för att kunna utföra sitt arbete i tjänsten. Den som döms för rattfylleri kan därav behöva inkomma med ett yttrande avseende att endast få en varning i ärendet eller att spärrtid ska sättas ned. I ett sådant fall krävs det att den sökande personen har synnerliga skäl för att återkallelse ska underlåtas eller för att spärrtid ska sättas. I bedömningen tar man hänsyn till ifall det kan ske utan fara för trafiksäkerheten enligt 5 kap. 10 § KL.

Varning istället för körkorts återkallelse

Ibland finns det möjlighet att begära att man ska få en varning istället för att körkortet återkallas. Det ska då föreligga synnerliga skäl, man ska vid bedömning ta hänsyn till omständigheterna vid en trafikförseelse och förarens personliga förhållanden. Exempel på synnerliga skäl skulle kunna vara att en förare haft körkort i flera år och aldrig brutit mot en trafikregel, likaså att omständigheten varit ringa och att det aldrig varit avsiktlig.

Medicinska krav för transportstyrelsen och körkort

Enligt 5 kap. 3 § p. 7 KL ska ett körkort återkallas om hens förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon anses vara väsentlig begränsat genom sjukdom. Vad avser de olika sjukdomarna kan man i Transportstyrelsens författningssamling undersöka de olika medicinska krav som anges samt vilka krav som måste vara uppfyllda för att inneha ett körkort. Varje sjukdom eller andra medicinska förhållanden som kan antas påverka förmågan att köra fordon ska prövas enligt trafiksäkerhetssynpunkt. Oftast krävs det ett läkarintyg som uppvisar ifall sjukdomen är allvarlig eller under kontroll. Nedan anges några vanligt förekommande funktionsnedsättningar samt sjukdomar.  

Synfunktioner

En självklarhet för att köra ett motorfordon är att man har en tillfredsställande syn. När man ansöker om körkort krävs det att den sökande har ett läkarintyg som uppvisar att synen är tillfredsställande. I läkarintyget ska det framgå både synskärpa och synfält för den sökandes ögon. Det krävs att den binokulära synskärpan, dvs. dina båda ögon ska uppgå till minst 0,5, dock så anges det att man får använda sig av glasögon eller kontaktlinser för att uppnå denna gräns. Vad som utgör ett hinder för innehav är ifall syn saknas helt och hållet i ett öga.

Hörsel och balanssinne

Överraskande anfall av balansrubbning eller yrsel som innebär en trafiksäkerhetsrisk utgör ett hinder för innehav av körkort. Vad avser hörselnedsättning eller dövhet utgör detta inte ett hinder för innehav av behörigheter AM, A1, A, B, BE, C, CE eller traktorkort. Dock så krävs det att hörselnedsättningen inte är så pass dålig att det inte går att kommunicera, detta gäller främst de personer som innehar taxiförarlegitimation.   

Diabetes

Personer som har diabetes måste ha kunskap om varningstecken på lågt blodsocker för att få inneha körkort. Diabetessjukdom som inte är under godtagbar kontroll, med avseende på risk för hypoglykemi, får inte inneha körkort. Vid bedömningen av om körkortsinnehavaren ska få inneha körkortet krävs det att hen har ett läkarintyg och utifrån detta prövas rätten till innehav av körkort. Frågan avseende om körkort ska återkallas eller ej om föraren har diabetes ska bedömas utifrån trafiksäkerhetssynpunkter.

Epilepsi  

Om personen har lidit av epilepsi krävs det att personen varit anfallsfri det senaste året för att inneha körkortstillstånd, detta gäller körkortsinnehavare med behörighet AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort. Vid behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE samt för taxiförarlegitimation krävs anfallsfrihet under de senaste tio åren.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan nämnas att när en bedömning görs avseende varning eller återkallelses vid rattfylleri får man se till de olika omständigheter och det enskilda fallet. Enligt praxis framgår det att när en bedömning görs, ifall det föreligger synnerligare skäl, bör man göra en restriktiv bedömning. Har en person medicinska hinder krävs det i de flesta fall ett läkarintyg som styrker att personen får inneha körkortstillstånd. Om man vill överklaga beslut bör man först och främst vända sig till den myndighet som fattat beslutet.

Körkortsjurist på Advantage Juristbyrå

Om du behöver hjälp med att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen om ditt körkort eller behöver hjälp med att skicka ett yttrande till transportstyrelsen om din lämplighet kan du alltid ta kontakt med oss hjälper vi dig.

Ring oss på 08 20 21 40 eller mejla till info@localhost för att komma i kontakt med en körkortsjurist.

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button