Samägande av fastigheter

Samäganderätt (samägande av fastigheter) uppkommer exempelvis om två eller flera personer köper en fastighet. Därutöver kan samäganderätt uppkomma oförutsett till exempel när två eller flera personer gemensamt erhåller en gåva eller efter ett arvsskifte. Om inte annat har avtalats krävs att delägarna är eniga om förvaltningen av och förfogandet av den samägda egendomen. För det fall delägarna inte kan komma överens har varje delägare rätt att hos tingsrätten ansöka om att en god man ska förordnas att under viss bestämd tid förvalta den samägda egendomen.

Varje delägare har, om inte annat är särskilt avtalat mellan delägarna, även rätt att hos tingsrätten begära förordnande att godset ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Förordnar rätten om offentlig auktion ska en god man utses. Den gode mannen ska ombesörja auktionen, fördela köpeskillingen samt, där det är fråga om fast egendom, utfärda köpebrev. Vidare ska, där någon delägare yrkar det, ett lägsta pris bestämmas.

Vid samägande är det viktigt att delägarna skriver ett samäganderättsavtal för att undvika framtida tvister. Genom ett samäganderättsavtal kan delägarna bland annat bestämma hur stor andel varje delägare ska ha, vem som ska sköta frågor om egendomens skötsel och skyldighet för delägare att först erbjuda övriga delägare att köpa dennes andel i det fall en delägare vill sälja sin andel.

Våra jurister vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna med frågor kring samäganderätt samt upprättande eller granskning av samäganderättsavtal. Ring oss på 08 20 21 40 för att komma i kontakt med en jurist.

 

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button