Servitutsavtal

Ett servitut är en form av begränsat nyttjande av en annan fastighet. Servitutet gäller mellan fastigheternas ägare.

Tjänande och härskande fastigheter

Fastigheterna som ingår i servitutsförhållandet kallas tjänande fastighet (fastigheten som har belastningen) och härskande fastighet (fastigheten som har rättigheten). Exempel på servitut är rätten att gräva ner och använda en vattenledning på någon annans tomt, använda någon annans väg, ta vatten från grannens brunn, använda en brygga, ledning, badstrand, parkeringsplats eller något annat på den tjänande fastigheten, ta ved i någon annans skog, ta sig fram över tomtmark där ingen väg finns.
Ett avtalsservitut uppkommer genom att ägarna till den härskande och den tjänande fastigheten upprättar ett (frivilligt) skriftligt avtal. Detta servitutsavtal kan inskrivas i fastighetsregistret och gäller då gentemot kommande ägare till fastigheterna. Endast avtalsservitut kan vara tidsbegränsade eller vara beroende av villkor, exempelvis periodvis betalning (varje år, varje månad eller liknande).

Förrättningsservitut

Förrättningsservitut (officialservitut, lantmäteriservitut) tillkommer – ofta på fastighetsägarens begäran – genom fastighetsbildningsförrättning eller i samband med expropriation. Sådana servitut är orubbliga på ett helt annat sätt än avtalsservituten. De kan varken bildas eller upphöra genom överenskommelser mellan fastighetsägarna. Förrättningsservitut inrättas ofta i samband med avstyckning, klyvning eller någon annan fastighetsbildningsåtgärd. De måste vara av väsentlig betydelseför den härskande fastigheten och får inte belasta den tjänande fastigheten allt för mycket.

Inskrivning av servitut

Inskrivning är inte nödvändig, men den är det säkraste sättet att få ett avtalsservitut att gälla även gentemot kommande ägare till den tjänande fastigheten. Ett förbehåll mot inskrivning är ogiltigt. Ett servitut som varken inskrivits i fastighetsregistret eller tagits med i köpeavtalet gäller gentemot den nya ägaren av fastigheten bara om den nye ägaren kände till eller rimligen borde ha känt till servitutet.

Upphävande av servitut

Ett avtalsservitut kan upphöra genom att parterna kommer överens om det i ett skriftligt avtal. Ofta betalar den tjänande fastighetens ägare ersättning till den härskande fastighetens ägare för att få bort servitutet.

Ändring av servitut

Ett avtalsservitut kan ändras om parterna är överens. Ändringen görs på motsvarandesätt som ett borttagande. Även lantmäteriet kan ändra servitut genom fastighetsreglering.