Skadestånd | Skadeståndsanspråk | Kräva skada | Advantage juristbyrå

Skadestånd och Skadeståndsanspråk vid fel

Skadestånd och skadeståndsanspråk regleras av skadeståndslagen och skadeståndsrätt. Lagen inom arbetsrätt reglerar hanteringen av anställning, anställningsskydd och arbetsrelaterad juridik. Vid utebliven lön eller obetald lön som t.ex. vid konkurs eller liknande händelser, så kan det vara av intresse att inleda skadestånd och skadeståndsanspråk för utebliven lön genom avtalsbrott.

Viktiga tidsfrister vid skadestånd och skadeståndsanspråk

Om du blivit uppsagd eller avskedad och det finns omständigheter som tyder på att arbetsgivaren gjort fel kan man ta hjälp av sitt fackförbund eller kontakta en jurist eller advokat för att få hjälp.

Det finns tidsfrister som man måste beakta varför det är väldigt viktigt att agera snabbt så man inte går miste om möjligheten att kräva skadestånd av arbetsgivaren eller ogiltigförklara uppsägningen/avskedet.

Information kring tidsfristerna och hur du ska gå tillväga för att ogiltigförklara eller framställa skadeståndskrav ska alltid finnas med i uppsägningsbeskedet eller avskedsbeskedet.

Ogiltigförklara uppsägning för anspråk av skadestånd

För att ogiltigförklara en uppsägning eller ett avsked måste man skriftligen underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter att uppsägningen eller avskedet ägde rum.

Har man inte fått någon information om tidsfristerna vid uppsägningen eller avskedet uppgår tidsfristen till en månad och räknas från dagen då anställningen upphörde.

Kräva skadestånd och handräckning till stämningsansökan

För att kräva skadestånd för brott mot LAS måste man skriftligen underrätta arbetsgivaren om att man har för avsikt att kräva skadestånd senast inom fyra månader från den tidpunkt när den felaktiga handlingen vidtogs.

Om man inte fått någon information om tidsfristerna räknas tidsfristen från den dag då anställningen upphörde.

När underrättelse skett har man därefter fyra månader ytterligare på sig att skicka in stämningsansökan till tingsrätten med sitt skadeståndsanspråk.

Ersättning för ombudskostnader vid arbetstvister

Rättsskydd genom fackförbund eller hemförsäkring

Vid arbetstvister kan den som är medlem i ett fackförbund ofta få hjälp därifrån.

Är man inte medlem i något fackförbund eller om förbundet av någon anledning inte kan företräda en i tvisten kan man istället att ta hjälp från en jurist eller advokat.

För att kunna betala kostnaderna för den juridiska hjälpen ska man först undersöka möjligheterna till att få rättsskydd genom sin hemförsäkring.

Däremot täcker hemförsäkringen sällan tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Förutsättningar för rättshjälp

Om man inte kan få rättsskydd genom sin hemförsäkring så ska man undersöka möjligheterna till att få och ansöka om rättshjälp.

Ditt juridiska ombud kan förklara förutsättningarna för rättshjälp och bistå med hjälp att skicka in en sådan ansökan.

Rättshjälp beviljas i första hand för privatpersoner, för enskilda firmor krävs särskilda omständigheter.

För att rättshjälp ska beviljas så får den som ansöker inte ha ett ekonomiskt underlag, dvs. inkomst, sparpengar eller fastigheter med mera som överstiger ett värde om 260 000 kr beräknat på ett år.

Rättshjälpsmyndigheten eller tingsrätten beslutar i frågan om rättshjälp och beviljar endast rättshjälp i de fall där de anser att det kan anses vara rimligt att staten bidrar med det ekonomiska stödet.

Erfaren jurist inom skadeståndsrätt med bred kunskap om skadeståndslagen

Advantage Juristbyrå har bred erfarenhet av skadeståndsärenden. Vi kan hjälpa dig att hantera ditt fall på bästa sätt om du har ett skadeståndsärende.

Kontakta oss som din jurist för ditt ärende inom skadestånd och skadeståndsanspråk.

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button