Uppsägning vid arbetsbrist | Advantage

Uppsägning vid arbetsbrist

Antställningsavtal

Anställningsavtal reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbetsgivaren ska senast en månad efter anställningens början lämna skriftlig information om de villkor som är viktiga gällande anställningsförhållandet och anställningsavtalet.

Anställningsavtal med Advantage Juristbyrå

Det ska framgå till exempel arbetsgivarens namn, tillträdesdag, arbetsplats, anställningsform, uppsägningstid, arbetsbeskrivning, semester, tillämpligt kollektivavtal, ingångslön samt andra löneförmåner m.m.

Om anställningen är tidsbegränsad ska slutdag framgå eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra.

Det finns t.ex. flera typer av tidsbegränsade anställningar:

  • Allmän visstidsanställning (ofta kallat AVA)
  • Vikariat
  • Säsongsarbete
  • Avtal för arbetstagare som fyllt 67 år

Vad kan man avtala om i ett anställningsavtal? Vad säger lagen?

Lagen säger att man aldrig kan avtala om sämre villkor i ett anställningsavtal än vad som följer av lag. Det är exempelvis inte möjligt att avtala bort rätten till uppsägningstid eller avtala om att den anställde ska vara provanställd i 12 månader, då en provanställning maximalt får pågå till 6 månader enligt lag. Däremot är det tillåtet att avtala om bättre villkor än vad lagen säger.

Arbetsrättsjurist som skapar enklare anställningsavtal

Som arbetsrättsjurist så har vi både vanan och expertisen att hantera avtal rörande anställningar, samt också de olika anställningsförhållandena i ett anställningsavtal, på rätt sätt.

Anställning och anställningsformer kan se olika ut, ske på olika sätt och under olika förutsättningar, vilket ger att själva anställningsavtalet kan se annorlunda ut mellan olika anställda.

Vi hjälper både anställda och arbetsgivare med att såväl tolka som att skriva nya avtal mellan parterna.

Kontakta oss som din jurist för enklare anställningsavtal.

BOKA KOSTNADSFRI RÅDGIVNING
FÅ FRI UTVÄRDERING AV DITT FALL. RING OSS PÅ 08 20 21 40

Call Now Button