Uppsägning | Advantage

Uppsägning

Uppsägning

Om du vill få ytterligare, kostnadsfri information om uppsägning, klicka nedan samt fyll i kontaktformuläret.

Uppsägning är ett begrepp som används inom arbetsrätt och avtalsrätt. Det innebär att den ena parten i ett avtalsförhållande (i det här fallet främst arbetsgivare/arbetstagare) vill få avtalsförhållandet att upphöra (genom att säga upp).

Advantage Juristbyrå kan rutinerna kring uppsägning

Vad gäller egentligen vid en uppsägning?

En uppsägning från arbetsgivaren skall alltid vara skriftlig. Den skall också överlämnas till dig personligen.

Från uppsägningstillfället så gäller en viss uppsägningstid fram till dess att anställningen faktiskt upphör. Under uppsägningstiden gäller särskilda regler.

Vi kan hjälpa dig med frågor om vad som gäller vid t.ex.:

  • Uppsägning pga arbetsbrist
  • Uppsägning utan saklig grund
  • Egen uppsägning (på egen begäran)
  • Uppsägning personliga skäl
  • Varsel om uppsägning
  • Vad som gäller kring uppsägningstid

En uppsägan från arbetstagarens sida behöver inte motiveras eller vara skriftlig, medan en uppsägan från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig och sakligt grundad.

Vad säger lagen om uppsägning?

Inom arbetsrätten så regleras uppsägan av anställningsavtal av LAS (1982:80), kollektivavtal eller enskilda avtal (såvida det enskilda avtalet inte inskränker arbetstagarens rättigheter, enligt §2 2st).
LAS gäller dock enligt §1 inte alla arbetstagare. Undantagna är:

• Företagsledning
• Familjemedlemmar
• Hushållsarbetare
• Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd,skyddat arbete eller i utvecklingsanställning

Uppsägan kan ske antingen från arbetsgivarens eller arbetstagarens sida och innebär att ett anställningsavtal efter en viss tid (ofta benämnd uppsägningstid) upphör.

LAS 8§, 2 stycket:
“I uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägan är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också anges.”
• Kravet på att uppsägan ska vara skriftlig samt innehålla fullföljdshänvisningar gäller endast uppsägningar från arbetsgivarens sida. Lagen reglerar ej vilken form eller med vilket innehåll en uppsägan från arbetstagaren ska ha.

Arbetsrättsjurist som hjälper dig vid uppsägning

Som arbetsrättsjurist så har vi vana och expertis rörande alla former av uppsägan, oavsett om det gäller skäl för att säga upp, varsel eller uppsägningstid etc.

Vi hjälper både anställda som arbetsgivare till en trygg, smidig och rättssäker process.

Kontakta oss som din jurist för hjälp eller rådgivning vid uppsägning.

BOKA KOSTNADSFRI RÅDGIVNING
FÅ FRI UTVÄRDERING AV DITT FALL. RING OSS PÅ 08 20 21 40

Call Now Button