Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

Med vårdnad avses det rättsliga ansvaret för ett barn. Det finns olika former av vårdnad, såsom ensam vårdnad och gemensam vårdnad.

Föräldrar som inte bor tillsammans men har gemensam vårdnad om sitt barn kan i första hand själva komma överens om var barnet ska bo. Om föräldrarna inte kan komma överens kan domstolen besluta om hos vem av föräldrarna som barnet ska bo.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att en förälder ensam har det rättsliga ansvaret för barnet. Föräldern är således ensam vårdnadshavare. Ensam vårdnad och enskild vårdnad är samma sak. Vanligen bor barnet hos den förälder som har ensam vårdnad med ett visst umgänge med den andre föräldern. En förälder med ensam vårdnad får bestämma själv i en del frågor som rör barnet, t. ex. vid val av skola, daghem, boende och läkarvård m.m.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ett rättsligt ansvar för barnet. Båda föräldrarna har alltså del i vårdnaden. Vid gemensam vårdnad kan föräldrarna dela på den faktiska vården. Detta sker ofta genom att barnet bor halva tiden, exempelvis varannan vecka, hos föräldrarna. Genom detta växelvisa boende delar föräldrarna på den dagliga omsorgen om barnet.

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavare bestämmer i frågor som rör barnet men ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn måste vårdnadshavarna ta till barnets egna åsikter och önskemål. Om föräldrarna bor på skilda håll ska de båda se till att barnet har sådan kontakt med den andra föräldern som barnet behöver. Att ha vården om ett barn innebär att leva med barnet, ge det närhet och kärlek, sköta om det när det gäller mat, kläder, tvättning etc.

Föräldrar som inte är gifta med varandra

Modern blir ensam vårdnadshavare om föräldrarna inte är gifta med varandra vid barnets födelse. Gifter de sig efter att faderskapet bekräftats får de automatiskt gemensam vårdnad. Föräldrar som vill ha gemensam vårdnad anmäler detta till socialnämnden samtidigt som fadern bekräftar faderskapet. Detta kan alla föräldrar göra oavsett medborgarskap.

Vill föräldrarna ha gemensam vårdnad vid ett senare tillfälle kan de tillsammans anmäla detta till den lokala skattemyndighet där barnet är folkbokfört eller till allmän försäkringskassa. Förutsättningen för denna anmälan är dock att föräldrarna och barnet är svenska medborgare samt att vårdnadsfrågan inte tidigare prövats. Motsätter sig modern gemensam vårdnad kan fadern ansöka om det hos tingsrätten. Tingsrätten beslutar om gemensam vårdnad om detta är för barnets bästa.

Föräldrar som är eller har varit gifta med varandra

Föräldrar som är gifta med varandra har per automatik gemensam vårdnad om sitt barn, om föräldrarna skiljer sig fortsätter den gemensamma vårdnaden. Vill föräldrarna att en förälder ska ha ensam vårdnad om barnet kan de, om de är överens, skriva avtal om detta och få det godkänt av socialnämnden om det som överenskommits är till barnets bästa.

Gemensam vårdnad har alltså alla föräldrar som är gifta med varandra. Även de allra flesta föräldrar som skiljer sig och de flesta som aldrig varit gifta väljer att ha gemensam vårdnad.

Om en av föräldrarna, eller båda vill kan de ansöka hos tingsrätten att få den gemensamma vårdnaden upplöst. Om föräldrarna är överens om vem av dem som ska vara vårdnadshavare gör de en gemensam ansökan till tingsrätten. Rätten beslutar då i allmänhet så som föräldrarna önskar, om det som överenskommits är till barnets bästa. Tingsrätten kan dock ändå besluta att gemensam vårdnad ska gälla om det är bäst för barnet. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad kan inte tingsrätten döma till det. Tingsrätten kan också upplösa den gemensamma vårdnaden om det är för barnets bästa.

Umgängesrätt

Umgängesrätt är i första hand till för barnet. Barnet har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Det är barnets intresse och behov som skall vara avgörande vid umgängesrätt med barnet. Utgångspunkten vid umgängesrätt med barnet är att det är viktigt för barnet att ha kontakt med båda föräldrarna även om dessa inte bor tillsammans. Båda föräldrarna, alltså även den förälder som inte bor tillsammans med barnet, har ett stort ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.
Dina kostnader för juridiskt ombud i tvister som rör vårdnad och umgänge kan täckas av rättsskyddet i din hemförsäkring eller av rättshjälp. Vi undersöker dina möjligheter att erhålla rättsskydd/rättshjälp och bistår dig även med upprättande av ansökan. Ring oss gärna så kan vi berätta mer om hur rättsskydd och rättshjälp fungerar.

Ta gärna kontakt med oss ifall du behöver hjälp med vårdnad, boende eller umgänge av ditt barn, våra familjerätts jurister hjälper dig att komma vidare. Ring oss på 08202140 för att komma i kontakt med våra familjerätts jurister.

 

Regler om vårdnad och umgänge finns i föräldrabalken