Vårdnadstvist | Att tänka på vid tvist | Advantage juristbyrå

VÅRDNADSTVIST

Vårdnadstvist med ensam vårdnad eller gemensam vårdnad?

Har du hamnat i en vårdnadstvist och behöver hjälp av en jurist?

Vad är vårdnadstvist – Att tänka på vid vårdnadstvist

Många äktenskap och relationer tar slut efter några år och om man har gemensamma barn, så kan det hända att man har svårt att samsas över hur barnen ska tas om hand och hos vem de ska bo hos större delen av tiden.

Om man inte kan komma överens över hur barnens vardag ska se ut efter att man har separerat, så kan det finnas behov av att genomföra en vårdnadstvist.

I en vårdnadstvist avgörs vilken av föräldrarna som ska ha det juridiska ansvaret för barnen. Man brukar också i samma tvist avgöra hur umgängesrätten ska se ut.

Att en förälder får ensam vårdnad betyder inte att man har rätt att hindra den andra föräldern från att träffa barnen.

Den föräldern som har vårdnaden om ett barn har det huvudsakliga ansvaret för barnets personliga förhållanden, föräldern har alltså rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnet, det kan exempelvis vara barnets skolgång, sjukvård, folkbokföring.

Umgänge med barn vid vårdnadstvist

Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att föräldern och barnet träffar varandra.

Så går en vårdnadstvist till

Om du befinner dig i en situation där kommunikationen inte längre fungerar mellan dig och den andra föräldern kan det vara bra att veta hur en vårdnadstvist går till. Detta för att du ska kunna avgöra om det är rätt väg för dig att gå för att förhindra att barnen hamnar i kläm. En vårdnadstvist ska alltid genomföras med barnens bästa i fokus.

Steg 1: Vårdnadstvisten inleds

Vårdnadstvisten inleds med att motparten kontaktas.

Vanligen skickas ett brev där man föreslår hur de problem som finns kan lösas samt ber om att få ett svar.

Om man redan här kan hitta en lämplig lösning kan en vårdnadstvist undvikas genom att man skriver ett avtal hos familjerätten. Om man inte hittar en lämplig lösning eller inte får något svar får man gå vidare.

Steg 2: Stämningsansökan och första förberedelsen

Om man inte kan hitta en lösning är nästa steg att frågan prövas av en domstol.

Då är det antingen din eller barnets andra förälderns jurist som lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten.

I stämningsansökan ska man redogöra för rätten om varför just du är lämplig som vårdnadshavare för barnet. Man kallas också till en muntlig förberedelse i tingsrätten.

I samband med detta så brukar parterna kallas till ett möte hos familjerätten och få lägga fram sin åsikt i saken. Familjerätten skickar sedan detta in det till tingsrätten.

Domaren gör sitt bästa under den muntliga förberedelsen för att parterna ska enas och hitta en hållbar lösning, till exempel med hjälp av samarbetssamtal.

Har man möjlighet att lösa processen vid detta läge, så är det att föredra då det tar lång tid och är mycket ansträngande att gå vidare i processen.

Om det inte går, så brukar normalt den muntliga förberedelsen avslutas med ett interimistiskt beslut som gäller i väntan på själva huvudförhandlingen.

Här får vanligen en av parterna tillfälligt vårdnaden tills målet har hunnit utredas närmare. Domaren brukar i regel också besluta om en utredning gällande vårdnad, boende och umgänge.

Parterna kallas då åter till familjerätten för samtal och juridiskt kunnig personal kommer även ut på hembesök, dessa kan även komma att prata med förskolepersonal, skola och BVC.

De skriver sedan en rekommendation till tingsrätten som kan ha en avgörande betydelse i den fortsatta processen.

Steg 3: Huvudförhandlingen

Vid huvudförhandlingen tar tingsrätten upp alla bevis som har framlagts, man har rätt att kalla vittnen och sedan går det till som i en sedvanlig rättegång.

Domen brukar komma efter omkring två veckor. Tidsåtgången från stämning till huvudförhandlingen brukar ta omkring 1 till 1,5 år.

En vårdnadstvist är alltså ingen enkel och snabb process. Kan man lösa problemen tidigare är det alltid att föredra.

Om du vill veta mer kan du läsa mer allmänt om vårdnad och umgängesrätt här.

Hur Advantage Juristbyrå hjälper dig vid vårdnadstvist och kostnad

Vi erbjuder kostnadsfri inledande juridisk rådgivning genom telefon eller e-post till dig som har hamnat i en vårdnadstvist.

Våra jurister har en långvarig erfarenhet inom familjerätt och vårdnadstvister och kan vägleda och hjälpa dig på bästa möjliga sätt genom hela processen.

Ring oss gärna på 08 20 21 40 eller mejla till info@localhost så hjälper våra jurister dig med att komma vidare i processen vid vårdnadstvist.

Våra mest efterfrågade kompetensområden inom familjerätt

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button